Положення про відділ освіти Косівської районної державної адміністрації (нова редакція), затверджене розпорядженням райдержадміністрації від 05.10.2018 року № 390

/Files/images/Положення про відділ освіти.jpg

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Косівської районної державної адміністрації
(нова редакція)

1. Відділ освіти Косівської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти райдержадміністрації) утворюється головою Косівської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Косівського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ освіти райдержадміністрації підпорядкований голові районної державної адміністрації та першому заступнику голови районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади, органу управління освітою обласної державної адміністрації.

3. Відділ освіти райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про відділ освіти райдержадміністрації.

4. Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою районної державної адміністрації.

5. Основним завданням відділу освіти райдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти на території Косівського району.

6. Відділ освіти райдержадміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням закладами та установами освіти району законодавства з питань освіти, правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції розвитку освіти району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань освіти;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

29) створює умови для реалізації прав громадян на якісну освіту, створює рівні умови доступу до освіти;

30) вносить пропозиції щодо розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

31) вносить пропозиції щодо створення закладів освіти, їх реорганізації та ліквідації;

32) створює умови для реалізації права особи на здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти у різних формах і різних видах;

33) в межах своїх повноважень забезпечує доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів;

34) здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств населення;

35) створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти;

36) забезпечує безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти за рахунок розвитку мережі закладів освіти та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України;

37) забезпечує безоплатність позашкільної освіти за рахунок фінансування з державного та/або місцевого бюджетів у порядку, встановленому законодавством;

38) організовує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

39) створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина;

40) забезпечує дотримання засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності, визначених законодавством;

41) забезпечує здобуття формальної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної) державною мовою;

42) забезпечує особам, які належать до національних меншин України, право на навчання в закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини;

43) сприяє вивченню в закладах освіти мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови;

44) забезпечує цілісний розвиток дітей дошкільного віку, їх фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

45) забезпечує охоплення дітей старшого дошкільного віку обов’язковою дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти;

46) забезпечує здобувачам повної загальної середньої освіти, шляхом формування ключових компетентностей, всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві, до цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

47) забезпечує територіальну доступність загальної середньої освіти, готує проекти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування;

48) планує створення освітніх округів;

49) організовує підвезення здобувачів освіти до закладів освіти і у зворотному напрямку;

50) забезпечує через позашкільну освіту розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

51) створює умови для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення;

52) забезпечує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти;

53) здійснює повноваження, делеговані засновником (засновниками) закладу освіти, у тому числі:

- укладає трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, призначеним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

54) контролює дотримання прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти;

55) контролює та організовує виготовлення, видачу та облік документів про освіту, передбачених спеціальними законами, дотримання вимог до їх форми та/або змісту;

56) контролює організацію у закладах освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

57) контролює дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками;

58) сприяє спеціально уповноваженим державою органам, установам і організаціям у проведенні ліцензування освітньої діяльності, інституційного аудиту, громадської акредитації закладів освіти, зовнішнього моніторингу якості освіти, сертифікації педагогічних працівників;

59) забезпечує проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

60) здійснює аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері його управління;

61) створює атестаційну комісію та проводить атестацію педагогічних працівників та керівників закладів освіти і їх заступників згідно положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

62) створює атестаційну комісію та проводить атестацію бібліотекарів згідно положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

63) контролює дотримання в закладах освіти прав здобувачів освіти;

64) контролює дотримання прав та виконання обов’язків педагогічними та іншими працівниками, які залучаються до освітнього процесу;

65) здійснює у межах своїх повноважень забезпечення державних гарантій здобувачам освіти, у тому числі:

- організовує пільговий проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому за рахунок видатків місцевих бюджетів;

- організовує безоплатне гаряче харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до законодавства, осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування;

66) здійснює у межах своїх повноважень забезпечення державних гарантій педагогічним працівникам;

67) координує підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

68) сприяє органам місцевого самоврядування у веденні обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

69) сприяє проведенню конференцій (форумів, зборів) учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території району;

70) ініціює утворення на рівні району репрезентативних громадських об’єднань, що представляють керівників закладів освіти, педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, для забезпечення державно- громадського управління у сфері освіти;

71) сприяє проведенню громадського нагляду (контролю) у сфері освіти;

72) здійснює методичне забезпечення освіти у співпраці з науковими, науково-методичними, методичними установами, закладами освіти;

73) сприяє роботі психологічної служби та соціально-педагогічному патронажу;

74) сприяє закладам освіти, педагогічним працівникам, здобувачам освіти в участі та реалізації міжнародних проектів і програм;

75) Здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ освіти райдержадміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі освіти;

4) вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань освіти;

7) організовувати випуск видань інформаційного та науково- методичного характеру;

8) укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо;

9) за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього потенціалу району;

10) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику;

11) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти райдержадміністрації в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

8. Відділ освіти райдержадміністрації в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ освіти райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

10. Начальник відділу освіти райдержадміністрації:

1) здійснює керівництво відділом освіти райдержадміністрації, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти райдержадміністрації;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти райдержадміністрації та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу освіти райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти райдержадміністрації;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти райдержадміністрації завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти райдержадміністрації, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу освіти райдержадміністрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, подає на державну реєстрацію в територіальний орган Міністерства юстиції України накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти райдержадміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу освіти;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти райдержадміністрації;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти райдержадміністрації, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти райдержадміністрації, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

18) призначає на посади та звільняє з посад керівників закладів та установ освіти у порядку, встановленому чинним законодавством, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти райдержадміністрації правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10ʹ. Начальник відділу освіти райдержадміністрації здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у відділі освіти райдержадміністрації.

11. Накази начальника відділу освіти райдержадміністрації, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником органу управління освітою обласної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти райдержадміністрації визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис відділу освіти райдержадміністрації затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

14. Відділ освіти райдержадміністрації, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Відділ освіти райдержадміністрації є неприбутковою організацією, не має на меті отримання прибутків та розподілу отриманих доходів (прибутків).

16. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти райдержадміністрації утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), інших працівників відділу освіти, керівників закладів освіти. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти райдержадміністрації. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти райдержадміністрації.

17. Виходячи з потреб забезпечення належної організації роботи закладів та установ освітипри відділі освіти райдержадміністрації функціонують: методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група господарського забезпечення, науково-дослідна лабораторія «Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство» Національної академії педагогічних наук України, комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр», які діють на основі правоустановчих документів, а також можуть утворюватися інші підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри).

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу освіти райдержадміністрації, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі освіти райдержадміністрації можуть утворюватися: рада керівників закладів освіти, громадські, наукові ради та комісії у складі учасників освітнього процесу, представників громадськості, органів влади, науковців та висококваліфікованих спеціалістів. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти райдержадміністрації.

Кiлькiсть переглядiв: 1191