Положення про уповноважену особу відділу освіти райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції

1. Уповноважена особа відділу освіти райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством, за рішенням начальника відділу освіти райдержадміністрації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна начальникові відділу освіти райдержадміністрації та підзвітна і підконтрольна керівникові уповноваженого підрозділу райдержадміністрації.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам відділу освіти райдержадміністрації та їх окремим працівникам, керівникам закладів та установ освіти району роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами відділу освіти райдержадміністрації, керівниками закладів та установ освіти району, інформує в установленому порядку про такі факти начальника відділу освіти райдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників відділу освіти райдержадміністрації, керівників закладів та установ освіти району, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників відділу освіти райдержадміністрації, керівників закладів та установ освіти району до вчинення корупційних правопорушень;

10) повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами відділу освіти райдержадміністрації, керівниками закладів та установ освіти району.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів відділу освіти райдержадміністрації, закладів та установ освіти району інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників відділу освіти райдержадміністрації, керівників закладів та установ освіти району усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед начальником відділу освіти райдержадміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в відділі освіти райдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій відділу освіти райдержадміністрації, закладів освіти району, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються відділом освіти райдержадміністрації, керівниками закладів та установ освіти району, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) внутрішнього аудиту відділу освіти райдержадміністрації, закладів та установ освіти району в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Начальник відділу освіти райдержадміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

Кiлькiсть переглядiв: 567