Закон України "Про освіту"

частина ІІ

51. На основі якого документа розробляється освітня програма? ч.1 ст.33

а) на основі професійних стандартів педагогічних працівників

б) на основі стандарту освіти відповідного рівня

в) на основі ліцензійних умов для кожного рівня освіти

г) на основі відповідних положень статуту закладу освіти

52. Що містить освітня програма? ч.2 ст.33

а) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою

б) перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність

в) загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

г) всі компоненти, вказані у варіантах а), б) і в)

53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти? ч.1 ст.7

а) мовою освітнього процесу в закладах освіти для осіб, які належать до національних меншин України є мова відповідної національної меншини

б) мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова

в) мовою освітнього процесу в закладах освіти для осіб, які належать до корінних народів України є мова відповідного корінного народу

г) мова освітнього процесу в закладах освіти визначається засновником

54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям? ч.4 ст.8

а) формальна в) інформальна

б) неформальна г) дуальна

55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними? ч.1 ст.9

а) очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева

б) дуальна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж

в) дистанційна, заочна, вечірня, сімейна(домашня)

г) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві)

56. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти? ч.7 ст.9

а) батьки в) інклюзивно-ресурсний центр

б) заклад освіти г) орган управління освітою

57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти? ч.5 ст.9

а) оволодіння освітньою програмою відбувається шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ним

б) освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства

в) поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору

г) оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах

58. Яка освіта вважається спеціалізованою? ч.1 ст.21

а) освіта осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей

б) освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування

в) післядипломна освіта, підвищення кваліфікації

г) професійно-технічна та передвища освіта

59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти? ч.7 ст.12

а) академічне в) поглиблене

б) професійне г) спеціалізоване

60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти не віднесені Законом до ключових? ч.1 ст.12

а) підприємливість та фінансова грамотність

б) математична та інформаційно-комунікаційна компетентність

в) політична та партійна компетентність

г) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей

61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти? п.22 ч.1 ст.1

а) персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання

б) динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

в) сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними

г) знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта? ч.4 ст.12

а) з шести років в) з семи років

б) з п’яти років г) законом не встановлено

63. Що не належить до обов’язків здобувачів освіти? ч.3 ст.53

а) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти

б) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм

в) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства

г) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля

64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти? ч.3 ст.56

а) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), діти із сімей, які отримують допомогу відповідно доЗакону України«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

б) учасники освітнього процесу, для яких організовано педагогічний патронаж

в) переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

г) всі учні початкових класів, діти з багатодітних родин

65. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти? ч.3 ст.55

а) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність

б) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності

в) додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки

г) виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля

66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника? п.2 ч.1 ст.1

а) право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом

б) персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання

в) самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом

г) динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника? ч.1 ст.60

а) включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором

б) включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором, час перебування у щорічній основній та додатковій відпустках

в) включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором, перерви між заняттями до робочого часу педагогічного працівника не включаються

г) включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором, канікули до робочого часу педагогічного працівника не включаються

68. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників? ч.1 ст.59

а) здобуття другої вищої освіти

б) постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання

в) атестацію та/або сертифікацію педагогічних працівників

г) Законом не врегульовано питання професійного розвитку педагогічних працівників

69. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації? абз.4 ч.2 ст.59

а) педагогічний працівник в) педагогічна рада закладу освіти

б) керівник закладу освіти г) орган управління освітою

70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників? ч.3 ст.59

а) на основі пропозицій педагогічних працівників порушує клопотання про підвищення кваліфікації педагогічних працівників перед органом управління освітою

б) на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників

в) визначає особу, відповідальну за підвищення кваліфікації педагогічних працівників

г) встановлює зобов’язання педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації

71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників? ч.5 ст.59

а) керівник закладу освіти за погодженням з органом управління освітою

б) заступник директора закладу, відповідальний за організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників

в) бухгалтерська служба

г) заклад освіти за рішенням педагогічної ради закладу

72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження? ч.2 ст.59

а) за умови підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах, організованих суб’єктами, що здійснюють освітню діяльність

б) за умови підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою

в) за умови підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти

г) за умови підвищення кваліфікації шляхом стажування та/або участі у сертифікаційних програмах

73. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)? ч.2 ст.59

а) керівник закладу освіти

б) заступник директора закладу, відповідальний за організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників

в) орган управління освітою

г) педагогічна рада закладу

74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти? ч.6 ст.78

а) за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством

б) за рахунок коштів державного бюджету, використання коштів місцевого бюджету та інших джерел для здобуття повної загальної середньої освіти Законом не передбачено

в) за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством

г) у державних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету, а у комунальних – за рахунок коштів місцевого бюджету

75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб’єкти освітньої діяльності? ч.2 ст.79

а) за рахунок доходів від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання

б) за рахунок коштів юридичної особи з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта, або зареєстрованої на території держави-агресора або держави-окупанта, або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта

в) за рахунок добровільних внесків у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб

г) за рахунок коштів, отриманих від надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України

76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України? ч.3 ст.78

а) педагогічна рада закладу

б) наглядова (піклувальна) рада закладу

в) орган управління освіти

г) засновники закладу

77. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами? ч.6 ст.78

а) кількість педагогічних працівників закладів освіти на відповідній території

б) спроможність місцевого бюджету здійснювати фінансування закладів освіти

в) кількість здобувачів освіти, які навчаються на відповідній території

г) кількість закладів освіти на відповідній території

78. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти? ч.2 ст.61

а) Президентом України

б) Кабінетом Міністрів України

в) Міністерством освіти і науки України

г) Верховною Радою України

79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти? ч.12 ст.78

а) на депозитах у банках державного сектору

б) на депозитах у будь-яких банківських установах

в) на бюджетних рахунках органів місцевого самоврядування

г) на рахунках із спеціальним режимом використання

80. 3а кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення? ч.4 ст.13

а) за кошти державного бюджету, шляхом надання цільової субвенції місцевим бюджетам

б) за кошти місцевих бюджетів

в) за кошти здобувачів загальної середньої освіти, які потребують підвезення

г) за кошти, отримані від надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України

81. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників? ч.1 ст.61

а) за рахунок коштів державного бюджету, шляхом надання цільової субвенції місцевим бюджетам

б) за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством

в) за рахунок коштів засновників та власних надходжень закладів освіти

г) за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством

82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії? абз.2 ч.2 ст.61

а) не менше ніж на 10 відсотків в) на 5 відсотків

б) на 15 відсотків г) не більше ніж на 20 відсотків

83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років? ч.4 ст.61

а) 5 відсотків в) 20 відсотків

б) 10 відсотків г) 30 відсотків

84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію? ч.5 ст.61

а) 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката

б) 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката

в) 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката

г) 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката

85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків? ч.1 ст.57

а) до одного посадового окладу (ставки заробітної плати)

б) до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

в) до 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

г) не менше 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)

86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків? ч.2 ст.57

а) мінімальна заробітна плата

б) до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження

в) попередній середній заробіток

г) посадовий оклад (ставка заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження

87. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки? ч.1 ст.57

а) у розмірі попереднього середнього заробітку

б) у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження

в) у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження

г) у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)

88. Що означає «якість освіти»? пункт 29 ч.1 ст.1

а) рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг

б) відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг

в) сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними

г) знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

89. Що означає «якість освітньої діяльності»? пункт 30 ч.1 ст.1

а) рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг

б) відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг

в) сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними

г) знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів

90. Що не відноситься до внутрішньої системи забезпечення якості освіти? ч.3 ст.41

а) стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти

б) ліцензування освітньої діяльності

в) система та механізми забезпечення академічної доброчесності

г) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

91. Що не належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти? ч.4 ст.41

а) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання

б) ліцензування освітньої діяльності

в) система та механізми забезпечення академічної доброчесності

г) сертифікація педагогічних працівників

92. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти? ч.2 ст.49

а) за запитом засновників закладу

б) за запитом наглядової (піклувальної) ради

в) за запитом органу управління освітою

г) за запитом закладу освіти

93. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку? ч.6 ст.45

а) засновник, керівник, колегіальний орган управління, вищий колегіальний орган громадського самоврядування або наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

б) засновник або наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

в) орган місцевого самоврядування або орган управління освітою

г) колегіальний орган управління або один із органів громадського самоврядування закладу освіти

94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти? ч.2 ст.48

а) засновник закладу в) орган управління освітою

б) наглядова (піклувальна) рада г) заклад освіти

95. Яка періодичність чергового проходження атестації педагогічним працівником? ч.2 ст.50

а) не менше одного разу на п’ять років

б) не менше одного разу на десять років

в) не менше одного разу на три роки

г) будь-коли, за заявою педагогічного працівника, але не раніше ніж через два роки після попередньої атестації

96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)? ч.4 ст.51

а) коли педагогічний працівник не претендує на підвищення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання

б) у випадку успішного проходження сертифікації

в) у випадку присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання у міжатес-таційний період

г) у випадку, якщо педагогічний працівник в міжатестаційний період підготував переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

97. Що не відноситься до порушень академічної доброчесності? ч.4 ст.42

а) списування в) необ’єктивне оцінювання

б) хабарництво г) булінг

98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти? ч.2 ст.69

а) Національне агентство кваліфікацій

б) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи

в) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки

г) освітній омбудсмен

99. Хто акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)? ч.2 ст.67

а) Національне агентство кваліфікацій

б) центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи

в) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки

г) освітній омбудсмен

100. Що не належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)? ч.2 ст.71

а) ініціювання і участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднення результатів таких досліджень

б) проведення моніторингу та оприлюднення результатів щодо розподілу витрат на освіту та цільового використання коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством

в) проведення інституційного аудиту закладу освіти

г) участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проведення громадської експертизи, у тому числі підручників (їх проектів)

Кiлькiсть переглядiв: 1027