Повернутися до звичайного режиму
Закон України "Про повну загальну середню освіту"

частина І

1. Що належить до системи загальної середньої освіти? ч.1 ст.3

а) заклади позашкільної освіти, гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі закладів загальної середньої освіти, навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти

б) заклади вищої освіти всіх форм власності, рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти, галузі знань і спеціальності, освітні та наукові програми, ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та ліцензійні умови провадження вищої освіти, органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти

в) зміст повної загальної середньої освіти на кожному її рівні, мережа закладів освіти, учасники освітнього процесу, кадрове, фінансове, науково-методичне, ресурсне та нормативно-правове забезпечення освітньої та управлінської діяльності у сфері загальної середньої освіти

г) заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, наукові і методичні установи, органи управління освітою, освіта та виховання в сім’ї

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта? ч.1 ст.4

а) початкова, базова та повна

б) початкова, основна та середня

в) початкова, базова та академічна

г) початкова, базова та профільна

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти? ч.2 ст.4

а) протягом двох років

б) протягом трьох років

в) протягом чотирьох років

г) протягом п’яти років

4. Що таке «цикл освітнього процесу»? п.19 ч.1 ст.1

а) сукупність умов, що сприяють забезпеченню права дитини на здобуття якісної повної загальної середньої освіти за кошти державного та місцевого бюджетів у найбільш доступному і наближеному до її місця проживання закладі освіти

б) документ, що містить комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів навчання, визначених державним стандартом (стандартом спеціалізованої освіти) для відповідного рівня повної загальної середньої освіти

в) складова рівня повної загальної середньої освіти, що враховує спільні вікові особливості розвитку учнів в організації їх навчальної діяльності (освітнього процесу) та під час формування змісту освіти

г) рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної повної загальної середньої освіти на кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти? ч.2 ст.10

а) 5-6 роки навчання

б) 7-9 роки навчання

в) 10 рік навчання

г) 11-12 роки навчання

6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання? ч.2 ст.10

а) першому циклі базової середньої освіти

б) другому циклі базової середньої освіти

в) третьому циклі базової середньої освіти

г) четвертому циклі базової середньої освіти

7. Як забезпечується рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти? ч.1 ст.9

а) всі шляхи, вказані у варіантах б), в) і г) вірні

б) шляхом дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до найкращих інтересів дитини

в) шляхом використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини

г) шляхом зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти, дотримання вимог законодавства щодо доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів? п. 10 ч.1 ст.1

а) пансіон

б) інклюзивний клас

в) група дітей старшого дошкільного віку

г) група продовженого дня

9. За якими закладами загальної середньої освіти закріплюється територія обслуговування? ч.3 ст.8

а) за всіма закладами загальної середньої освіти

б) за державними, приватними і корпоративними закладами освіти

в) за комунальними закладами освіти (їхніми структурними підрозділами), що забезпечують здобуття початкової та/або базової середньої освіти

г) за закладами загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я? ч.4 ст.8

а) інклюзивно-ресурсні центри

б) заклади спеціалізованої освіти

в) спеціальні заклади загальної середньої освіти

г) заклади загальної середньої освіти, їхні філії, за якими засновниками закріплено заклади охорони здоров’я

11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми погребами, зумовленими складними порушеннями розвитку? ч.2 ст.35

а) спеціальна школа б) заклад спеціалізованої освіти

в) навчально-реабілітаційний центр г) заклад професійно-технічної освіти

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти? ч.1 ст.35

а) гімназія в) академічний ліцей

б) початкова школа г) професійний ліцей

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти? ч.1 ст.33

а) статут закладу, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи

б) статут закладу, освітня програма, колективний договір

в) статут закладу та колективний договір

г) рішення засновника (засновників) про його утворення та статут, а також у випадках, визначених цим Законом, засновницький договір, укладений між засновниками

14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї? ч.1 ст. 32

а) в містах обласного значення

б) в містах з населенням більше 50 тисяч

в) в містах з населенням більше 100 тисяч

г) в обласних центрах та в містах з населенням більше 150 тисяч

15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості? ч.2 ст. 32

а) у зв’язку з відсутністю коштів у місцевому бюджеті на утримання закладу

б) лише за результатами місцевого референдуму з цього питання

в) лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника

г) реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості заборонена Законом

16. Який внутрішній структурний підрозділ не може функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти? ч.4 ст. 31

а) дошкільний підрозділ (у складі початкової школи або гімназії)

б) позашкільний підрозділ

в) пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти)

г) центр професійного розвитку педагогічних працівників

17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти? ч.6 ст.45

а) у разі зміни керівника закладу освіти

б) у разі зміни найменування закладу освіти та/або реорганізації закладів освіти шляхом злиття чи приєднання

в) у разі зміни місцезнаходження закладу освіти

г) у разі зміни засновника (засновників) закладу освіти та/або затвердження нової редакції статуту

18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти? ч.2 ст.57

а) ліцензування освітньої діяльності

б) сертифікація педагогічних працівників

в) громадська акредитація закладу загальної середньої освіти

г) плановий (позаплановий) інституційний аудит та позапланова перевірка

19. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти? ч.2 ст.46

а) не більше одного разу на 10 років

б) не більше одного разу на 5 років

в) одночасно з проведення ліцензування освітньої діяльності

г) при призначенні нового керівника закладу

20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти? ч.3 ст.50

а) протягом одного року

б) протягом десяти років

в) протягом трьох років

г) протягом п’яти років

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти не є складовими створеного безпечного освітнього середовища? п.1 ч.1 ст.1

а) сукупність умов, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування

б) сукупність умов, що унеможливлюють фізичне та/або психологічне насильство, експлуатацію, дискримінацію за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганду та/або агітацію, у тому числі з використанням кіберпростору

в) сукупність умов, що унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин

г) сукупність умов, що сприяють забезпеченню права дитини на здобуття якісної повної загальної середньої освіти за кошти державного та місцевого бюджетів у найбільш доступному і наближеному до її місця проживання закладі освіти

22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти? ч.1 ст.32

а) керівник закладу

б) засновник (засновники)

в) педагогічна рада закладу

г) вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу

23. Хто зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіта у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти? ч.2 ст.32

а) орган управління освітою

б) територіальний підрозділ Державної служби якості освіти

в) наглядова (піклувальна) рада закладу

г) засновник (засновники)

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи? ч.3 ст.40

а) педагогічна рада

б) керівник закладу

в) наглядова (піклувальна) рада закладу

г) засновник (засновники)

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом? ч.5 ст.8

а) за умови узгодження з перевізником графіка руху та маршруту руху

б) за умови супроводу учнів під час перевезення медичною сестрою закладу

в) за умови, що кількість учнів і педагогічних працівників, які потребують такого перевезення, не перевищує 8 осіб

г) за умови, що дальність перевезення становить не менше 3 км

26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти? ч.13 ст.39

а) досягнення керівником пенсійного віку

б) зміна засновника (засновників) закладу

в) порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту"

г) реорганізація закладу

27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше? ч.12 ст.39

а) на 4 роки в) на 2 роки

б) на 1 рік г) на 6 років

28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти? ч.4 ст.38

а) засновник (засновники) закладу

б) керівник закладу

в) заступник директора закладу

г) орган управління освітою

29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти? ч.2 ст.38

а) особа, яка обрана депутатом відповідної місцевої ради

б) особа, яка має дисциплінарне стягнення

в) особа, яка досягла пенсійного віку

г) особа, яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти? ч.1 ст.36

а) засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган, керівник закладу освіти, наглядова (піклувальна) рада

б) керівник закладу освіти, органи громадського самоврядування закладу освіти

в) засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган, керівник закладу освіти, педагогічна рада, вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти

г) наглядова (піклувальна) рада, керівник закладу освіти, педагогічна рада, вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти

31. Хто визначає посадові обов’язки працівників закладу загальної середньої освіти? ч.3 ст.38

а) наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

б) профспілковий комітет закладу освіти

в) педагогічна рада

г) керівник закладу освіти

32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти? ч.7 ст.20

а) на засновника (засновників) та керівника закладу

б) на орган батьківського самоврядування закладу

в) на педагогічну ради закладу

г) на орган управління освітою закладу

33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним? ч.4 ст.40

а) якщо на ньому присутні не менше половини її складу

б) якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу

в) якщо на ньому присутні не менше 75 відсотків її складу

г) якщо на ньому присутні представники засновника (засновників)

34. Що не належить до повноважень загальних зборів трудового колективу? ч.2 ст.29

а) розгляд та схвалення проекту колективного договору

в) схвалення стратегії розвитку закладу освіти та річного плану роботи;

б) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

г) обрання комісії з трудових спорів

35. З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти? ч.1 ст.29

а) кожного місяця впродовж навчального року

б) чотири рази на рік

в) не менш як один раз на рік

г) не менш як два рази на рік

36. Що не належить до прав органів учнівського самоврядування? ч.6 ст.28

а) здійснювати контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів

б) брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування

в) захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі освіти

г) вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм

37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників? ч.1 ст.22

а) На посади педагогічних працівників приймаються громадяни України, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки

б) На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки

в) На посади педагогічних працівників приймаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

г) На посади педагогічних працівників приймаються громадяни України, які мають педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки

38. Що не належить до обов’язків педагогічних працівників? ч.3 ст.22

а) організовувати освітній процес та видачу документів про освіту

б) дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками

в) володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям

г) забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту"

39. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками? ч.3 ст.22

а) принципів верховенства права

б) принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства

в) принципів колегіальності

г) принципів гуманізму, науковості, системності, справедливості

40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймається на посаду педагогічного працівника? ч.1 ст.23

а) протягом перших трьох місяців роботи пройти випробування

б) протягом першого року роботи пройти підвищення кваліфікації

в) протягом першого року роботи пройти педагогічну інтернатуру

г) протягом перших двох років роботи пройти сертифікацію

41. Які заходи не може передбачати педагогічна інтернатура? ч.2 ст.23

а) супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника)

б) відвідування навчальних занять

в) опрацювання відповідної літератури

г) участь в конкурсі фахової майстерності

42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника? ч.4 ст.23

а) за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти

б) за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 40 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти

в) за виконання обов’язків педагога-наставника здійснюється щомісячне преміювання в розмірі 50 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти

г) за виконання обов’язків педагога-наставника надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів

43. Які дії не можуть бути здійснені щодо педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності? ч.5 ст.43

а) можуть бути позбавлені педагогічного звання

б) можуть бути звільнені з роботи

в) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року

г) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання

44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку? ч.3 ст.24

а) 750 навчальних годин на навчальний рік

б) 650 навчальних годин на навчальний рік

в) 20 навчальних годин на тиждень

г) 18 навчальних годин на тиждень

45. Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної робота з учнями? ч.3 ст.24

а) 10-15 відсотків в) 5-15 відсотків

б) 10-40 відсотків г) 20 відсотків

46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти? ч.4 ст.24

а) 18 годин на тиждень в) 25 годин на тиждень

б) 30 годин на тиждень г) 36 годин на тиждень

47. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти? ч.5 ст.24

а) засновник (засновники) закладу

б) профспілковий комітет закладу

в) педагогічна рада закладу

г) керівник закладу

48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року? ч.5 ст.24

а) у разі звернення органу батьківського самоврядування закладу

б) у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю

в) у разі рішення наглядової (піклувальної) ради про внесення змін до тижневого навантаження педагогічних працівників

г) у разі зміни кількості учнів у закладі

49. Хто може бути асистентом учня? ч.7 ст.26

а) соціальний робітник, один із батьків учня або уповноважена ними особа

б) тільки педагогічний працівник цього закладу освіти

в) тільки особа з вищою освітою не нижче рівня магістра

г) працівник правоохоронних органів

50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів? ч.2 ст.51

а) на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з обдарованими дітьми

б) на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами

в) на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі з комп’ютерною технікою

г) на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у організації дистанційного навчання

Кiлькiсть переглядiв: 593