Повернутися до звичайного режиму
Посадова інструкція директора гімназії

1. Загальні положення

1.1. Директор гімназії обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом.

Посадова особа засновника або керівник уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

1.2. Директор гімназії звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з директором гімназії у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

1.3. Директором гімназії може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

1.4. На час відпустки, тимчасової непрацездатності, відсутності на роботі з інших поважних причин, обов’язки директора гімназії виконує заступник директора з навчально-виховної роботи, а за його відсутності – один із педагогічних працівників згідно наказу директора гімназії.

1.5. На час відпустки, тимчасової непрацездатності, відсутності на роботі з інших поважних причин заступника директора з навчально-виховної роботи, директор гімназії виконує його обов’язки.

1.6. Посадові обов’язки директора гімназії не можуть виконуватися за сумісництвом.

1.7. Директор гімназії у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань функціонування та діяльності закладів загальної середньої освіти, правилами і нормами охорони праці, а також Статутом і Колективним договором та Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Директор дотримується Конвенції про права дитини, законодавства України про охорону праці.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Директор гімназії в межах наданих йому повноважень виконує такі завдання:

- здійснює безпосереднє управління, планує та організовує діяльність закладу;

- затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- розподіляє учнів між класами (групами), утворює групи подовженого дня, у тому числі інклюзивні та/або спеціальні;

- організовує педагогічну інтернатуру;

- розподіляє та, за погодженням з профспілковим комітетом, затверджує педагогічне навантаження в закладі;

- погоджує права батьків бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей;

- приймає рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі;

- погоджує проведення учнівським самоврядуванням організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

- здійснює керівництво педагогічною радою та вводить в дію наказами її рішення;

- розглядає рекомендації і пропозиції піклувальної ради;

- забезпечує дотримання в закладі принципів академічної доброчесності;

- ініціює проведення громадської акредитації закладу;

- визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом;

- затверджує штатний розпис за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом;

- вирішує спільно з профспілковим комітетом питання соціального розвитку закладу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.

2.2. Директор гімназії зобов’язаний:

- виконувати Закони України«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

- надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- організовувати фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу;

- розробляти спільно з профспілковим комітетом та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;

- затверджувати посадові інструкції працівників закладу за погодженням з профспілковим комітетом;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- організовувати інституційні та індивідуальні форми здобуття освіти;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу та річний навчальний план;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

- створювати умови та надавати дозвіл для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі;

- сприяти створенню належних умов для діяльності первинної профспілкової організації, що діє в закладі;

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу;

- створювати в закладі безпечне освітнє середовище, вільне від насильства та булінгу (цькування), забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

- проводити розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками або здобувачами освіти, створювати комісії із розслідування нещасних випадків, забезпечувати участь представників профспілки у розслідуванні, у роботі комісії з питань охорони праці;

- проводити атестацію робочих місць або оцінку умов праці атестаційною комісією, створеною за погодженням з профспілковим комітетом;

- спрямувати роботу закладу на забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, формування в учнів компетентностей, визначенихЗаконом України«Про освіту» та державними стандартами;

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України«Про освіту»,«Про доступ до публічної інформації»,«Про відкритість використання публічних коштів»та інших законів України;

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

- звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу;

- протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин;

- погоджувати з профспілковим комітетом закладу рішення про запровадження змін, перегляд умов праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників;

- погоджувати з профспілковим комітетом закладу внесення змін та доповнень до статуту з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників;

- надавати на запити профспілки інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку закладу та виконання колективного договору;

- виконувати інші обов’язки, покладені законодавством, засновниками, установчими документами закладу, колективним договором, строковим трудовим договором.

3. Права

3.1. Директор гімназії має право:

- діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

- приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- укладати колективний договір з первинною профспілковою організацією;

- призначати/приймати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади (у випадках, передбачених трудовим законодавством, за погодженням з профспілковим комітетом) працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- вирішувати за погодженням з профспілковим комітетом питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

- надавати відпустки працівникам закладу, встановлювати черговість надання щорічної відпустки за графіком,що погоджується з профспілковим комітетом;

- визначати за погодженням з профспілковим комітетом закладу режим роботи закладу, час початку і закінчення роботи, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджувати графіки роботи;

- ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

- приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

3.2. Директор гімназії має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

4. Відповідальність

4.1. Директор гімназії несе відповідальність:

- за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу;

- за прийняття рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законодавством;

- за порушення в закладі законодавства України про загальну середню освіту;

- за залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі в гімназії (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) та за зміст таких заходів;

- за організацію харчування учнів у гімназії, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів;

- за охорону життя і здоров’я дітей у закладі.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин посадових обов’язків, вимог чинного законодавства, нормативних документів, законних розпоряджень органів управління освітою – директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3. За порушення вимог Закону України «Про освіту» щодо мови освітньго процесу, щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу, щодо відносин між закладом та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями; за порушення прав здобувачів освіти чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили; за систематичне неналежне виконання обов’язків керівника, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства; за неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю) – трудовий договір з директором гімназії розривається достроково.

4.4. За вчинення адміністративних правопорушень директор гімназії може бути притягнутим до адміністративної відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством, уповноваженими на те органами і посадовими особами.

4.5. За заподіяння закладові, працівникам чи здобувачам освіти шкоди у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків директор гімназії несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах чинного законодавства.

5. Повинен знати

5.1. Законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань освіти, охорони дитинства.

5.2. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.

5.3. Види освіти та форми здобуття освіти.

5.4. Мету повної загальної середньої освіти та шляхи її досягнення.

5.5. Необхідні умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними загальної середньої освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

5.6. Особливості організації інклюзивного навчання.

5.7. Права і обов’язки закладу освіти та систему управління закладом загальної середньої освіти.

5.8. Стандарти освіти та вимоги до освітньої програми закладу.

5.9. Організацію системи забезпечення якості освіти.

5.10. Права і обов’язки учасників освітнього процесу.

5.11. Державні гарантії здобувачам освіти та педагогічним працівникам.

5.12. Організацію трудової діяльності працівників закладу.

5.13. Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників.

5.14. Організацію методичного забезпечення освіти, завдання психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу.

5.15. Особливості фінансування та фінансово-господарської діяльності закладу загальної середньої освіти.

6. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Директор під час роботи забезпечує взаємовідносини з:

6.1. Засновниками закладу освіти та уповноваженим ними органом.

6.2. Районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами та органами місцевого самоврядування.

6.3. Центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та місцевими органами управління освітою.

6.4. Територіальним органом із забезпечення якості освіти.

6.5. Організаціями, що здійснюють державно-громадське управління у сфері освіти.

6.6. Органами громадського самоврядування закладу.

6.7. Суб’єктами громадського нагляду (контролю) у сфері освіти.

6.8. Службою освітнього омбудсмена.

6.9. Піклувальною радою закладу.

6.10. Педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом.

6.11. Профспілковою організацією закладу.

6.12. Правоохоронними органами.

6.13. Іншими установами, організаціями, службами, юридичними і фізичними особами які згідно законодавства мають право перевіряти та контролювати заклади освіти, ябо з якими ведеться співпраця на основі укладених договорів.

Кiлькiсть переглядiв: 1003